فهرست

برای اولین بارجراحی میکروتسه در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

 روش جراحی MicroTESE برای اولین باردر مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) توسط جناب آقای دکتر آقاجانی میر انجام شد. روش جراحی فوق برای کشف وجود اسپرم در مردانی که بیضه های کوچک و عمدتا اشکالات کروموزومی و ژنتیکی دارند و از شانس پایئنی برای داشتن اسپرم برخوردارند، انجام میشود. مردان مبتلا به آزواسپرمی در نمونه مایع منی اسپرمی ندارد و عمدتا با اختلالات آندوکرینی با FSHبالا همراه هستند. 15%افرد فوق می توانند درصورت وجود اسپرم باارزیابی کاریوتایپ و بررسی های ژنتیکی کاندید میکرو اینجکشن شوند . روش جراحی فوق آخرین مدل جراحی روز دنیا است و برای بیمارانی که  قبلا هیچ شانسی برای فرزند آوری نداشتند، انجام میشود .