فهرست

ژورنال کلاپ مرکز درمانی تخصصی ناباوری فاطمه الزهرا (س)

ژورنال کلاپ مرکز درمانی تخصصی ناباوری فاطمه الزهرا (س) با حضور ریاست محترم مرکز و پزشکان مرکز با محوریت موضوع ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ RIF) Recurrent Implantation Failure) برگزار گردید