فهرست

ادامه قرارداد بنیاد برکت با مرکز جهت حمایت مالی بیماران

از مهر 94 تاکنون زوجین نابارور ساکن روستا و کم بضاعت تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و بصورت رایگان درمان می شوند.