فهرست

بازدید نماینده وزارتخانه از پروژه مرکز

طی این بازدید روند پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشرفت کار قرار شد حمایت های لازم صورت پذیرد.