فهرست

برقراری پوشش 100%هزینه های حفظ باروری(فریزاسپرم،گامت،جنین)دربیماران سرطانی واجد شرایط

امروزه بیماران سرطانی میتوانند قبل از شیمی درمانی و انجام رادیوتراپی جهت حفظ باروری به مراکز ناباروری مراجعه کرده و فریزاسپرم، تخمک و جنین انجام دهند که در آینده نزدیک میتوانند فرزند ژنتیکی خودشان را داشته باشند . مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) با برقرای پوشش 100% هزینه های حفظ باروری(فریز اسپرم،گامت و جنین)برای بیماران واجد شرایط جهت ضرورت حفظ توان تولید مثلی این افراد بیش از پیش تلاش خواهد کرد.