فهرست

افزایش سقف بسته خدماتی طرح حمایتی جهت درمان بیماران نابارور در مرکز درمانی تخصصی فاطمه الزهرا(س)

دستور العمل جدید طرح حمایتی آذر 99

1)بیمه پایه را شامل میشود 

2)پوشش 90 درصد خدمات IVF ،ICSI،IUIو سونو

3)3 سیکل درمانی IVF ،ICSI و انتقال جنین 

4)سونوگرافی واژینال 3 باردر سال 

6)خدمات انجماد 3 بار درسال (فریز جنین ) 

7)خدمات ذوب 3 بار درسال 

8)ارائه رایگان درمان ART برای بیماران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی