فهرست

(طرح حمایتی زوجین نابارور)

اجرا طرح حمایتی85% زوجین نابارور در مرکز تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

قابل توجه مراجعین محترم

(طرح حمایتی زوجین نابارور)در این مرکز درحال اجرا میباشد..این طرح تخفیفی از سوی دبیر خانه ستاد تحول نظام سلامت وزارت بهداشت می باشد که هزینه های اتاق عمل پانکچر و انتقال جنین فریز و دوبار IUIدر سال قابل پرداخت است که شامل شرایط ذیل می باشد.

1-سن خانم زیر 42 سال باشد.

2-یک نفر از زوجین تابعیت ایرانی داشته باشد.

3-در ازدواج فعلی فرزندی نداشته باشد.