فهرست

دریافت مجوز ثبت موسسه خیریه مرکز

 

مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)در مراحل پایانی دریافت شماره ثبت موسسه خیریه می باشد. این مرکز در این امر پیشرو می باشد و تابه حال هیچ مرکز دولتی در بابل این مجوز را دریافت ننموده است.