فهرست

برگزاری ژورنال کلاب مرکز

ژورنال کلاب مرکز با موضوع بیماری های زنان در تاریخ 1402/5/31با حضور همکاران محترم مرکز  فاطمه الزهرا (س)  برگزار گردید .