فهرست

کنفرانس علمی یک روزه  مدیریت آندومتریوز

کنفرانس علمی یک روزه  مدیریت آندومتریوز (دارای امتیاز بازآموزی) در روز پنج شنبه مورخ 27مهر  1402از ساعت 8 صبح در سالن بیمارستان آیت الله روحانی سالن اجتماعات دکتر خالق نژاد طبری برگزار خواهد شد . از علاقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در کنفرانس  به سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل مراجعه نمایند.