فهرست

سمینار مدیریت اندومتریوز

سمینار یک روزه تازه های تشخیص و درمان آندومتریوز مرکز تحقیقات بهداشت باروری ناباروری  با حضور متخصصین زنان ، پزشکان عمومی و همکاران دکتری بهداشت باروری و کارشناسان مامایی وسایر علاقه مندان در تاریخ 27 مهر 1402 برگزار گردید.

در این سمینار سرکار خانم دکتر عباس زاده در زمینه اپیدمیولوژی ، پاتوژنز، علائم و تشخیص اندومتریوز ، سرکار خانم دکتر اسماعیل زاده در زمینه سونوگرافی دراندومتریوز و سرکار خانم دکتر بصیرت در زمینه درمان و روشهای جراحی آن ، سرکار خانم دکتر یزدانی در زمینه کنسر و آندومتریوز ودر نهایت سرکار خانم دکتر میرابی آخرین یافته های پژوهشی مرکز درزمینه درمان بیماران اندومتریوزی سخنرانی ارائه دادند  .