فهرست

نشست علمی جهت راه اندازی تکنیک تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزينی(PGD)

نشت علمی با حضور ریاست محترم مرکز و پزشکان محترم مرکز جهت راه اندازی تکنیک  تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزينی(PGD)