فهرست

اجرا طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

طرح برکت ازسوی دفتر نهاد مقام معظم رهبری جهت ارتقاء نرخ باروری و رفع مشکل مالی بیماران روستایی نیازمند و کم درآمد، در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س) در حال اجرا می باشد.