فهرست

درمانگاه سقط مکرر و مشاوره ناباروری

سقط مکرر به صورت دو یا تعداد بیشتری اتلاف حاملگی که به صورت پیوسته یا جدا ، قبل از هفته  20 بارداری تشخیص داده شده اند،تعریف می شود.

علل سقط مکرر:

سقط مکرر به صورت دو یا تعداد بیشتری اتلاف حاملگی که به صورت پیوسته یا جدا ، قبل از هفته 24 بارداری تشخیص داده شده اند،تعریف می شود.عوامل زیادی در سقط مکرر دخیل می باشد که می توان به اختلالات کروموزومی و ژنتیک ،اختلالات رحمی،بیماری های اتو ایمیون و اختلالات اتوایمیون و ترومبوفیلی و فاکتورهای آندوکرینی و سن بالای 35سال، عفونت ها،عوامل محیطی  اشاره کرد.

روش های ارزیابی در زوج هایی با سقط جنین تکراری:

1)بررسی حا ملگی قبلی که شامل ارزیابی بافت جنین و جفت می باشد.

2)بررسی تاریخچه پزشکی خانواده در جه 1و 2(شامل بررسی عقب ماندگی ذهنی،یماری انعقادی و سقط و...)

3)بررسی آزمایشات ژنتیکی و ترومبوفیلی و  (DNA fragmention)

درمان:

با توجه به همه علل های ذکر شده که پروتکل درمانی لازم و قابل اجرابرای آن وجود دارد ولی در زمینه عوامل ژنتیک می توان از PGDدر سیکل های کمک باروری(ART) ودر موارد خاص از تخمک اهدایی یا جنین اهدایی استفاده کرد.