فهرست

بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارزیابی مناسب خدمات ارائه شده در این مرکز از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده زوجینی که برای درمان ناباروری به این مرکز مراجعه کرده بودند قرار گرفت.
وی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای کلیه پرسنل رضایتمندی بیماران را  یکی از مهمترین اهداف حوزه  دانشگاه عنوان کرد.