فهرست

بررسی اثر گیاه خرنوب (سراتونيا سيليكوا)برروی ناباروری مردان

استفاده از عصاره میوه خرنوب با خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند یکی از راه های مقابله با آسیب های اکسیداتیو اسپرم باشد.

پژوهشگران مرکز تحقیقات بهداشت باروری ناباروری فاطمه الزهرا در پژوهشی به بررسی اثر شربت میوه خرنوب بر تغییرات پارامترهای اسپرم، فاکتورهای التهابی و هورمون‌های جنسی در مردان نابارور پرداختند .در این مطالعه کارآزمایی بالینی 60 مرد نابارور با کاهش تعداد، تحرک و یا مورفولوژی اسپرم به یکی از دو گروه مداخله با شربت خرنوب (30 نفر) یا گروه ویتامین ای (30 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 3 ماه روزی دو بار شربت خرنوب و گروه کنترل روزانه دو عدد کپسول ویتامین ای دریافت کردند. قبل از مداخله و سه ماه پس از مصرف دارو نمونه خون افراد جهت بررسی هورمون های جنسی و فاکتورهای التهابی و نمونه مایع منی به منظور بررسی پارامترهای اسپرم جمع آوری و آنالیز شد پس از انجام مداخله، تعداد، غلظت و درصد کل اسپرم‌های متحرک، و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه خرنوب نسبت به گروه ویتامین ای افزایش قابل توجهی را نشان داد. همچنین میزان بارداری در گروه خرنوب بالاتر از گروه کنترل بود. به طوری که در گروه خرنوب 7 بارداری گزارش شد. لذا استفاده از گیاهان دارویی با ظرفیت آنتی اکسیدانی می تواند یکی از راه های مقابله با آسیب های اکسیداتیو اسپرم باشد.