فهرست

بانک اختصاصی تخمک مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهر ا (س)

 فریز تخمک برای زنان و دختران جوان دارای شرایط  خاص که به هر دلیلی لازم است قدرت باروری ‌شان حفظ شود، در مرکزدرمانی تخصصی باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) درحال انجام است . امید می رود با ادامه این  فرایند درمانی شانس باروری در آینده نزیدک برای این قشر از جامعه افزایش یابد . مراحل فریز تخمک و روند باز یابی آن علارغم اهمیت کیفیت وتعداد تخمک فریز شده و همچنین شرایط فریز تخمک به سهولت قابل انجام می باشد.