فهرست

نشست علمی بررسی پروتکل های جدید نازایی

 برگزاری نشست علمی بررسی پروتکل های جدید نازایی  در تاریخ 1400.6.3با حضور ریاست محترم مرکز  و سایر پزشکان محترم مرکز و همکاران مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س) برگزار گردید .