فهرست

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی

کارگاه طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی با حضور سرکار خانم د کتر اسماعیل زاده و با تدریس سرکار خانم دکتر میرابی در مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری مورخ 1398/5/7برگزار گردید .